Werkervaring, uitgebreid, van Tjeu Verkennis

* december 2013 – heden 
Eigenaar van de onderneming ‘Verkennis Interim-Management en Advies’.

* januari 2011(feitelijk vanaf 1 november 2009) – december 2013  
Naast hoofd afdeling plannen en projecten tevens Hoofd afdeling stedelijke ontwikkeling
bij de sector Ruimte van de gemeente Roermond;
Werkzaamheden: Verzorgen van het management van de  afdeling (idem hoofd pp). De
beleidsvoorbereidende en  –uitvoerende taken hebben betrekking op het terrein van volkshuisvesting, milieu, water, verkeer, groen, natuur en landschap, economische zaken en toerisme. Binnen de afdeling stedelijke ontwikkeling zijn circa 15 personen werkzaam (Universitair en HBO-niveau).

* januari 1999 – december 2013
Hoofd afdeling plannen en projecten bij de sector Ruimte van de gemeente Roermond;
Werkzaamheden: Verzorgen van het management van de afdeling: o.a. organiseren, coördineren en delegeren van de werkzaamheden, plannen van de taken, behandelen storingen in het verloop van de procesgang, verbeteren kwaliteit van proces en resultaat, leiding geven aan medewerkers en daartoe werkbesprekingen, werkoverleg en functioneringsgesprekken voeren en (mede) verantwoordelijkheid dragen voor het middelenbeheer binnen de sector. Het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de beleidsontwikkeling alsmede het zorg dragen voor de beleidsuitvoering. De uitvoerende taken hebben betrekking op het gehele  terrein van de ruimtelijke ordening, het milieu – met name bodem,geluid en externe veiligheid –  de monumentenzorg en de archeologie. Tevens wordt het projectmanagement van complexe projecten, waaronder stadsvernieuwingsprojecten en projecten met pps-constructies, verzorgt. Fungeren als eerste vervanger van de directeur sector Ruimte. Binnen de sector Ruimte  zijn ruim 200 personen werkzaam, binnen de afdeling plannen en projecten circa 30 (Universitair- en HBO-niveau)

* januari 1991 – januari 1999
Chef bureau Milieuzaken bij de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Roermond; Na wijziging van de organisatie in sept. 1998: hoofd afd. Milieuzaken bij de sector Ruimte.
Werkzaamheden: Idem vorige functie (voor wat betreft milieu). De afdeling Milieuzaken verder opgebouwd tot een afdeling die qua organisatie, planmatige en gestructureerde aanpak,  informatievoorziening, uitvoeringsresultaat en beleidsinstrumenten een voorbeeld is voor de rest van de gemeentelijke organisatie.

* januari 1986 – januari 1991 (feitelijk tot juli 1991)
Chef bureau Bouwtoezicht en Milieu bij de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Roermond;
Werkzaamheden: Voor wat betreft milieu, idem vorige functie echter uitgebreid met de administratieve en juridische zaken (integrale advisering). Bovendien nauw betrokken bij de voorbereiding en de invoering van een systeem van milieusamenwerking binnen het gewest Midden-Limburg en belast met de coördinatie van de milieutechnische dienstverlening aan de regiogemeenten. Daarnaast tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het bouw- en woningtoezicht in de gemeente, voor het onderhoud van gemeentelijke panden, voor de technische advisering inzake onderhoud en verbouw van scholen, voor de uitvoering van nieuwbouwprojecten etc. Secretaris van de welstandscommissie. Als chef van het bureau belast met de dagelijkse leiding over ruim 20 personen (op HBO-niveau en hoger)

* augustus 1985 – januari 1986
Chef sectie Milieuzaken bij de afdeling Voorbereiding van de dienst Gemeentewerken van de gemeente Roermond;
Werkzaamheden: Verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentelijke (technische) taken die voortvloeien uit de diverse milieuwetten. Belast met de leiding van de sectie, de ontwikkeling van een milieubeleid en de coördinatie en afstemming van de milieuproblematiek. Onderhouden van in- en externe contacten op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

* maart 1981 – augustus 1985 
Groepsleider Geluid bij de afdeling Hinderwet- en Milieuzaken van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente Tilburg;
Werkzaamheden: Verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentelijke (technische) taken die voortvloeien uit de Wet Geluidhinder, o.a. het verrichten en begeleiden van akoestische onderzoeken, het opstellen van meerjarenprogramma’s, het uitvoeren van saneringsprojecten etc. Opbouwen van en leiding geven aan de Sectie Geluid, evenals aan diverse ad hoc groepen. Stimuleren, instrueren, begeleiden en beoordelen van de sectie-medewerkers. Voorzitter van de ambtelijke projectgroep geluidhinder. Adviseren in het kader van de Hinderwet, APV etc.

* april 1978 – februari 1981
Medewerker bij de afdeling Ontwikkeling & Research van Wilma Nederland BV te Weert;
Werkzaamheden: Verrichten van studies van bouwfysische en bouwtechnische aard en adviseren hierover aan de diverse werkmaatschappijen. Signaleren van nieuwe ontwikkelingen met name op het gebied van energiebesparing en het toepasbaar maken ervan voor het gehele Wilma-concern. Uitvoeren van akoestische onderzoeken en geluidmetingen.

* september 1977 – april 1978
Part-time medewerker bij de afd. Ontwikkeling & Research van Verenigde Bedrijven Wilma BV te Weert;

* 1964 – 1982
Part-time medewerker bij aannemersbedrijf Gebr. Verkennis BV te Weert;